បទបង្ហាញអំពី FRIENDS Project និងដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំ the 2nd FRIENDS Partner Meeting

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ លោកបណ្ឌិត រ៉េមិន្ត ហ្សិប និងលោក មាស រស្មី ដែលជាសមាជិកតំណាងឱ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយ អំពីព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ FRIENDS Project និងដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ the 2nd FRIENDS Partner Meeting នៅប្រទេសតួគី ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ឌូវី អុិនធើណេសិនណល ផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល (DIET) ចំនួន ៣០នាក់ ចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ។

SWAG Design English Version

SWAG Design Khmer Version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *