ការបោះឆ្នោត ប្រកួតរចនា SWAG របស់ FRIENDS

អ្នកអាចជ្រើសរើស ការរចនាល្អជាងគេចំនួន៣ ដោយបំពេញនូវពាក្យក្នុង link ខាងក្រោម ដោយជ្រើសរើសក្នុងចំណោម ១០ រចនា៖
https://drive.google.com/file/d/1lKjqzLNbORtWjtZWG8iuQMDKKEO7jlBf/view?usp=sharing

សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ អាចជ្រើសរើសការរចនាដែលពេញចិត្តចំនួន៣ និងបោះឆ្នោទឱ្យពួកគាត់ ដោយបញ្ចូលនូវលេខ ១ ក្នុងប្រអប់នីមួយៗ ។

អ្នកអាចបោះឆ្នោទ ដោយការ scan QR code ខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *