កាប្រកាសលទ្ធផលប្រកួតរចនា SWAG របស់ FRIENDS!

អបអរសាទរចំពោះ CTU និងនិស្សិតដែលបានឈ្នះ គឺលោក Rabbi C. Florentino ឆ្នាំទី១ បរិញ្ញាបត្រ Industrial Technology ជំនាញ Drafting! យើងបានទទួលការបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៧ ៧៧០សម្លេង! សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ សម្រាប់ការគាំទ្រ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងនូវការងារនេះ – ជូនពរសំណាងល្អ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *