ការបោះឆ្នោតក្នុងការប្រកួតរចនា SWAG របស់ FRIENDS

អ្នកអាចជ្រើសរើសការរចនា ដែលល្អជាងគេចំនួន៣ ក្នុងចំណោមការរចនាទាំង១០ ដោយបំពេញឯកសារក្នុង link ខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/file/d/1lKjqzLNbORtWjtZWG8iuQMDKKEO7jlBf/view?usp=sharing

សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ អាចជ្រើសរើស ការរចនាចំនួន៣ ដែលពេញចិត្ត និងធ្វើការបោះឆ្នោត ដោយវាយលេខ 1 ក្នុងប្រអប់ក្បែរការរចនានោះ។ អ្នកក៏អាចបោះឆ្នោត ដោយការស្កេន QR code ខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *