សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកវាយតម្លៃគម្រោង

គម្រោង FRIENDS កំពុងស្វែងរកអ្នកវាយតម្លៃ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើជាមិត្តដ៏សំខាន់ ក្នុងពេលវេលានៃការអនុវត្តគម្រោង។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកសេចក្តីប្រកាសការវាយតម្លៃគម្រោង នៅទីនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *