វិឌីអូផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់និស្សិត ២០រូប នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី

ក្រុមការងាររបស់ FRIENDS Project និងអ្នកជំណាញ IT នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានផលិត នៅវិឌីអូឃ្លីបមួយ ស្តីពី ការធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់ FRIENDS Project ដែលមាននិស្សិតចូលរួមធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចំនួន ២០រូប។ តើនិស្សិតរូបណាខ្លះ នឹងឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះ សូមតាមដានទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *