សមាជិក FRIENDS រួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធី Home Away From Home Program

តើអ្នកធ្លាប់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ឬធ្លាប់ត្រូវបានចល័តចេញទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសណាទេ? ប្រសិនបើធ្លាប់ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សា និងជួយគាំទ្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសនោះ និងការសម្របខ្លួនទៅតាមការណែនាំ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព ជាមួយបុគ្គលិក និងនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះ។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់និស្សិតអន្តរជាតិ សមាជិកក្នុងគម្រោង FRIENDS បានរៀបចំបង្កើតនូវកម្មវិធី Home Away From Home Program ។ កម្មវិធីនេះ ផ្តល់នូវគំរូរួមមួយ សម្រាប់ការថែរក្សា និងជួយគាំទ្រដល់និស្សិត ដើម្បីជួយសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ បង្កើតនូវបរិយាកាសសិក្សាមួយ ដែលផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អៗ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ និងការជួយគាំទ្ដល់និស្សិតអន្តរជាតិ។

សូមទាញយកកម្មវិធី Home Away From Home Program នៅទីនេះ ហើយកុំភ្លេចផ្តល់មតិយោបល់ជាមួយយើង តាមរយៈ friends@vumk.eu និង psu-international@psu.ac.th ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *