• ប្លុក

  • កម្មវិធី FRIENDS Virtual Film Fest តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  • ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ FRIENDS នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

  • វិឌីអូផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការប្រកួតធ្វើវិឌីអូឃ្លីបចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់និស្សិត ២០រូប នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី

  • និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ចូលរៀនវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីអន្តរវប្បធម៌ និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ (IACD MOOC)

  • និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ចូលរៀនវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី ការយល់ដឹងអំពីអន្តរវប្បធម៌ និងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ (IACD MOOC)