និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុង ការប្រកួតរចនា SWAG ថ្ងៃទី៥-៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

.
ក្រោយបិទបញ្ចប់ កម្មវិធីប្រកួតរចនា SWAG រួចមក ការិយាល័យកិច្ចការបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានទទួលនូវ ការរចនាពីនិស្សិត ៧រូប។ បន្ទាប់មក វគ្គបោះឆ្នោតនៃការប្រកួតនេះ ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ DIU facebook page ។ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ទាំងអស់ បានចាប់ផ្តើមធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសការរចនាចំនួន៣ ដែលខ្លួនពេញចិត្ត ដោយចូលទៅ comment ខាងក្រោម post នេះ រួចសរសេរ៖
– ឈ្នោះពេញ
– ជំនាន់
– លេខសម្គាល់និស្សិត និង
– លេខកូដចំនួន៣ ដែលមាននៅលើការរចនា SWAG នីមួយៗ ខាងក្រោម។
.
ការបោះឆ្នោតនេះ មានរយៈពេលតែ ៣ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ គិតចាប់ពី ថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។
.

Comments are closed.