ពិព័រណ៍អាជីព – ទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ទេពកោសល្យពិភពលោក នៅកម្ពុជា

ពិព័រណ៍ការងារ FRIENDS នៅSRU ប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា ពិព័រណ៍ការងារក្នុងស្រុក សម្រាប់ទេពកោសល្យពិភពលោក។ សកម្មភាពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង FRIENDS ហើយគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនះ គឺដើម្បីគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកឱកាសការងារសមរម្យ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញឱកាសសម្រាប់និយោជក ក្នុងការជួបអ្នកស្វែងរកការងារដោយផ្ទាល់ ប្រមូលប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេជូនដល់និស្សិត។ និស្សិតចំនួន ២៣៥នាក់ បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះ។

 

ពិព័រណ៍ការងារ FRIENDS នៅDIU ប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី៧ និងទី៨ ខែតុលា សកលវិទ្យាល័យ Dewey International បានរៀបចំពិព័រណ៌ការងារមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន៣០ ដែលតំណាងឱ្យនិយោជកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យថ្មីៗ។ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម មានតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុន Angkor Green Co, Zone Real Estate Co, ICW Synthesis Investment Co, Maybank, Cambodian Public Bank និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត។ និយោជក និងសាកលវិទ្យាល័យ Dewey International បន្តជួប និងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បន្ថែម ដែលជាការបង្វិលជុំ ដែលនឹងអនុវត្តតាមការប្រតិបត្តិដោយជោគជ័យនៃពិព័រណ៍អាជីពនៅ DIU

 

Comments are closed.