សន្និសីទជាតិ IaH នៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 សន្និសីទជាតិស្តីពី IaH ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រៅពីដៃគូគម្រោង FRIENDS HEI និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យមកពីសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសាខាបាត់ដំបង ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាបាត់ដំបង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសុខភាពប្រចាំតំបន់បាត់ដំបង និងសហព័ន្ធកីឡាប៉េអឹមបាត់ដំបង បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលសហការឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធី Erasmus+ នៃ សហភាព​អឺរ៉ុប។ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន 67នាក់ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយ 80% នៃពួកគេបាននិយាយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

 

Comments are closed.