សិក្ខាសាលាស្តីពី ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៃសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើសកលលោក ឬ European Higher Education in the World នៅប្រទេសតួគី ថ្ងៃទី១១-១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

.

ស្វែងយល់ពីបទបង្ហាញ និងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់សមាជិក FRIENDS នៅក្នុងសិក្ខាសាលារយៈពេល ២ថ្ងៃ ដើម្បីយល់ដឹងអំពី តួនាទីជាសកលនៃថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅអឺរ៉ុប។ ក្រៅពីការណែនាំអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយ គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីជួយគាំទ្រពី ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅអ៊ឺរ៉ុប សិក្ខាកាមទាំង ២៧រូប មកពីអាស៊ី ដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រៀបចំដោយដៃគូ FRIENDS មកពីអឺរ៉ុប បានយល់ដឹងពីករណីសិក្សា និងការអនុវត្តល្អៗ ក្នុងដំណើរការ ការិយាល័យកិច្ចការបរទេស ដោយជោគជ័យ និងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ដែលប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។
.

European Higher Education in the World: Political Background, Policies, Programmes

Erasmus+ International Dimension. Erasmus+ @ VUM: a Case Study of Learning and Growing Together with the VUM Partners and FRIENDS

Workshop European Higher Education in the World: Perspectives from Istanbul Aydin University

Workshop European Higher Education in the World: Perspectives from Silesian University of Technology

The Many Face of Internationalisation in Global Higher Education – As Seen From a Private University in Europe

Internationalisation in Europe – Theories and Best Practices from Budapest Metropolitan University

 

Comments are closed.