សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ចូលរួម Webinars ចំនួន ៤លើក អំពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទៅលើ IaH ខែកក្កដា-សីហា ឆ្នាំ២០១៩

 

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ ឌូវី អុិនធើណេសិនណស ផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល និងសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ប្រមាណ ២០រូប និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃ សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ប្រមាណ ២០រូប បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ Webinar ចំនួន ៤លើក ក្នុងអំឡុង ខែកក្កដា និងខែសីហា ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូចំនួន១៦ របស់ Erasmus+ FRIENDS Project ស្តីអំពី អន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ឬ Internationalization at Home (IaH) ។ Webinar នីមួយៗ មានថេរវេលាប្រមាណ ១ម៉ោង ហើយរៀបរាប់អំពី ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃ IaH នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដៃគួរបស់យើងនៅអឺរ៉ុប។ គោលបំណង គឺដើម្បីបណ្ដុះនូវសមត្ថភាព ‘អន្តរជាតូបនីយកម្ម’ ទៅលើកម្មវិធីសិក្សា សាស្រ្តាចារ្យ និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យដៃគូទាំង១៦ នៅអាស៊ី។ ប្រធានបទនីមួយៗក្នុង Webinar ទាំង៤ មានដូចតទៅ៖

១. វប្បធម៌ចម្រុះក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ និងការបញ្ជ្រាបអន្តរវប្បធម៌ – Campus Diversity and Intercultural Engagement (ថ្ងែទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា២០១៩)

២. ការអភិវឌ្ឍជំនាញសកល នៅក្នុងប្រទេស – Global Skills Development in Local Context (ថ្ងែទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា២០១៩)

៣. ការសិក្សាតាមអនឡាញ – Virtual Mobility (ថ្ងែទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នា២០១៩)

៤. ការធ្វើអន្តរជាតូបនីកម្មកម្មវិធីសិក្សា – Internationalization of Formal Curriculum (ថ្ងែទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នា២០១៩)

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទនីមួយៗ អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកជំនាញ និងអ្នកសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់ ឬទាញយកឯកសារខាងក្រោមទាំង slide presentation និងវិឌីអូ៖

កាលវិភាពនៃ Webinars

IaH Webinar 1, 24 July 2019

Slide Presentation

Video

IaH Webinar 2, 31 July 2019

Slide Presentation

Video

IaH Webinar 3, 7 August 2019

Slide Presentation

BEEHIVE project: UC case study

Video

IaH Webinar 4, 14 August 2019

Slide Presentation

Video

Comments are closed.