កិច្ចប្រជុំ FRIENDS លើកទី១ នៅ Berjaya University College ប្រទេសម៉ាឡេសុី ថ្ងៃ៥-៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

.

កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃ FRIENDS Project ត្រូវបានចូលរួមដោយសមាជិកចំនួន ៤៤នាក់ តំណាងឱ្យ HEIs ទាំង១៦ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងនៅ BUC ទីក្រុងគូឡាឡាំពួ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំ សមាជិកទាំងអស់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទីតាំង អគារ និងជួបនិស្សិត និងបុគ្គលិក APU (Asia Pacific University of Technology and Innovation) ។ របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល ៤ថ្ងៃ រួមមាន ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ វេទិកាស្តីពីគុណភាព និងការផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាសិក្ខាសាលាមួយចំនួន ផ្តោតលើការរៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីនៃ WP2 IaH: From Awareness to Action; WP3 Intercultural Passport: Design and Prototyping និង WP4 FRIENDS Teahouses៖ Setup and Piloting ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីកិច្ចប្រជុំនេះ សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម។

.

Kick-off Meeting Agenda

Kick-off Meeting Minutes

Introduction to FRIENDS, VUM

WP2: IaH From Awareness to Action, SUT

WP3: Intercultural Passport, SLU

WP4: FRIENDS Teahouse, PSU

WP5: Quality Control Plan, SRU

WP6&7: CBHE Projects’ D&E: The Example of the BEEHIVE Project, US

WP7: FRIENDS Dissemination, PYU

WP8: CBHE Implementation and Monitoring, EACEA

WP8: Financial Management, EACEA

 

 

 

Comments are closed.