ការផ្សព្វផ្សាយអំពី FRIENDS

យើងចង់បង្កើតមិត្តបន្ថែមទៀត ក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារ FRIENDS របស់យើង។ ដើម្បីឱ្យគេស្គាល់អំពីគម្រោង ក៏ដូចជាតម្លៃនៃការអត់អោន ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ និងការយោគយោល់គ្នាទៅវិញទៅមក យើងបានរិះរកនូវវិធីផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន។ សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោម រួចទាញយក ដើម្បីជួយយើងផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងនេះ។ សូមអរគុណ និងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា! មានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអំពី FRIENDS ហើយយើងក៏ចង់បានអ្នក ជាដៃគូរ និងជាមិត្ត ក្នុងគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនេះ!

2nd Newsletter, April 2020

1st Newsletter, August 2019

Digital Storytelling promotional video

IACD MOOC promotional video

Digital Storytelling Contest poster

Intercultural Passport poster

FRIENDS Brochure

FRIENDS Dissemination Activities Report, April 2020

Dissemination and Communication Plan

FRIENDS Brand Guidelines