របាយការណ៍អំពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យ ទៅលើ IaH

របាយការណ៍អំពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យ (infographic report) ខាងក្រោម ធ្វើឡើងទៅតាមគម្រោងរបស់ FRIENDS ។ របាយការណ៍ទាំងនេះ បង្ហាញអំពីអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ដែលបានមកពីសមាជិករបស់ FRIENDS ទាំង១២ ពោលគឺ ដើម្បីស្វែងយល់នូវវិសាលភាពអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ក៏ដូចជាស្វែងរកនូវកម្រិតនៃវត្តមានមុខវិជ្ជាសិក្សា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរវប្បធម៌ និងអន្តរជាតិ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាសមាជិក។ កម្រងសំណួរ សម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍នេះ រៀបចំឡើងដោយសង្ខេបពី IAU 5th Global Survey on Internationalisation of Higher Education និងកម្រងសំណួរទូទៅ នៃអន្តរជាតូបនីយកម្មក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ អ្នកទទួលខុសត្រូវ ដូចមាននៅខាងក្រោមនៃ របាយការណ៍ ឬក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ FRIENDS Project តាមរយៈ friends@vumk.eu.

សាកលវិទ្យាល័យ ស្វាយរៀង (កម្ពុជា)

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី (កម្ពុជា)